Rekrutacja

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. Z 2022 poz 2431)
Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śl. 174/2020 z dnia 30.01.2020
Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr 3419/2023 z dnia 19.01.2023 r.

 

Harmonogram rekrutacji dzieci
do Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. na rok szkolnym 2023/2024

 

 1. Wywieszenie harmonogramu rekrutacji: 27.02.2023 roku

 2. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce: 27.02 - 03.03.2023

 

Rekrutacja

 

 1. Elektroniczna rekrutacja na platformie - https://siemianowiceslaskie.formico.pl - 13.03.2023 godz. 8.00 – 24.03.2023 godz. 15.00

 2. Złożenie wydrukowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w placówce pierwszego wyboru 13.03.2023 godz. 8.00 – 24.03.2023 godz. 16.00

 3. Weryfikacja złożonych dokumentów - analiza formalna: 27.03.2023 – 07.04.2023

 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12.04.2023 godz. 8.00

 5. Dalsze postępowanie rekrutacyjne - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 12.04.2023 godz. 8.00 – 17.04.2023 godz. 15.00

 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 20.04.2023 godz.8.00

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. Elektroniczna rekrutacja na platformie - https://siemianowiceslaskie.formico.pl - 25.07.2023 godz. 8.00 – 08.08.2023 godz. 15.00

 2. Złożenie wydrukowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w placówce pierwszego wyboru: 25.07.2023 godz. 8.00 – 08.08.2023 godz. 16.00

 3. Weryfikacja złożonych dokumentów - analiza formalna: 09.08.2023 godz. 8.00 – 22.08.2023 godz. 15.00

 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 24.08.2023 godz. 8.00

 5. Dalsze postępowanie rekrutacyjne - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 24.08.2023 godz. 8.00 – 29.08.2023 godz. 15.00

 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 31.08.2023 godz. 8.00

 

Kryteria przyjęcia dzieci do Przedszkola nr 11

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śl.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które 1 września 2023 r. ma ukończone 2,5 roku.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 11, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm):

  1. wielodzietność rodziny kandydata

  2. niepełnosprawność kandydata

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Wykaz załączników potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm):

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem)

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 4. dokument potwierdzający pieczę zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.); (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem)

 

 1. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów na pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący:

  1. Rodzice/opiekuni prawni kandydata pracują zawodowo albo prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym bądź rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym – 20 pkt.
   (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę zawierającą informację o planowanym terminie jej ukończenia)

  1. Kandydat, którego rodzic/ opiekun prawny pracuje zawodowo albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym – 10 pkt.
   (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę zawierającą informację o planowanym terminie jej ukończenia)

  1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie – 8 pkt.
   (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)

  1. Kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 8 pkt. (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)

  2. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 8 pkt. (orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora - kopia lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta)

  3. Kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent dochodu, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych : (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)

 • do lub 50 % kwoty - 10 pkt.

 • więcej niż 50 % a mniej niż 100 % kwoty - 5 pkt.

 • więcej niż 100 % a mniej niż 120 % kwoty - 3 pkt.

 • więcej niż 120 % a mniej niż 150 % kwoty - 2 pkt.

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

 

Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane w siedzibie Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich, ul. Słowackiego 5 od 13 marca 2023 od godz. 8:00 do 24 marca 2023 do godz. 16:00

 

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów z klauzulą:

 "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 

W przypadku braku podpisu jednego z rodziców należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające z klauzulą:

 "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce BIP oraz u dyrektora przedszkola.

 

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 listopada 2021 r. (Dz u z 2021 poz.1481)

 • 674 zł (na osobę w rodzinie),

 • 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki
Domena ePrzedszkole.eu