Rekrutacja

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr 3055/2018 z dnia 31.01.2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. na rok szkolnym 2018/2019

 1. Wywieszenie harmonogramu rekrutacji: 12.02.2018 roku
 2. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce: 21 - 28.02.2018 roku.

Rekrutacja

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola: 01.03.2018 – 20.03.2018
 2. Postępowanie rekrutacyjne - analiza formalna: 20.03.2018 – 05.04.2018
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 06.04.2018
 4. Dalsze postępowanie rekrutacyjne: 09.04.2018- 13.04.2018
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16.04.2018

Postępowanie uzupełniające

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola: 23.04.2018 – 10.05.2018
 2. Postępowanie rekrutacyjne - analiza formalna: 10.05.2018 – 21.05.2018
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22.05.2018
 4. Dalsze postępowanie rekrutacyjne: 23.05.2018 – 30.05.2018
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 31.05.2018

Kryteria przyjęcia dzieci do Przedszkola nr 11

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śl. W pierwszej kolejności dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które 1 września 2018 r. ma ukończone 2,5 roku.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 11, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59):
  1. wielodzietność rodziny kandydata - 21 pkt.
  2. niepełnosprawność kandydata - 21 pkt.
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 21 pkt.
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 21 pkt.
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 21 pkt.
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 21 pkt.
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 21 pkt.
 4. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów na pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący:
  1. dziecko obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo albo prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane samotnie przez pracującego albo prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/ prawnego opiekuna – 10 pkt.
   (oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym)
  2. dziecko jednego z rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo albo prowadzących działalność lub uczącego się w trybie dziennym – 5 pkt.
   (oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym)
  3. dziecko przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 10 pkt.
   (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
  4. dziecko rodziców/ prawnych opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Siemianowicach Śląskich (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)
   • Oboje rodziców/prawnych opiekunów – 3 pkt.
   • Jeden z rodziców/prawnych opiekunów – 2 pkt.
  5. Dziecko w rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę wynosi odpowiedni procent dochodu, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych : (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)
   • do lub 50 % kwoty - 10 pkt.
   • więcej niż 50 % a mniej niż 100 % kwoty - 5 pkt.
   • więcej niż 100 % a mniej niż 120 % kwoty - 3 pkt.
   • więcej niż 120 % a mniej niż 150 % kwoty - 2 pkt.

 

Wykaz załączników potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych i określonych przez organ prowadzący zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59):

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodziców lub rodzeństwa (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem)
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 4. Dokumenty potwierdzające pieczę zastępczą (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem)
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu lub uczęszczaniu szkoły lub szkoły/uczelni
 6. Zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej
 7. Oświadczenie o rozliczaniu podatku przez rodziców/prawnych opiekunów w US w Siemianowicach Śl.
 8. Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny.

 

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez OBOJGA rodziców/ prawnych opiekunów.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

 

Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane w siedzibie Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich, ul. Słowackiego 5 od 1 marca 2018 od godz. 8:00 do 20 marca 2018 do godz. 15:00

 

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów z klauzulą:

"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce BIP oraz u dyrektora przedszkola.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są do pobrania w placówce lub ze strony internetowej przedszkola (poniżej).

Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki NETu
Domena ePrzedszkole.eu